محاسبه وزن ورق

وزن انواع مختلف ورق ها با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است. برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را باز گو کنم : چگالی آهن =۷/۸۶ (که بهتر است ۸ در نظر گرفته شود) چگالی استیل = ۷/۸۴ (که باز هم پیشنهاد می کنم در محاسبات ۸ در نظر بگیرید) چگالی آلومینیوم = ۲/۷ چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و … نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم ۸ در نظر گرفته شود. خوب تا اینجا چگالی برخی از فلزات پرکاربرد را ذکر کردیم و برای تست فرمول وزن یک برگ ورق استیل ۳ میل با ابعاد۲ متر در ۱ متر را به شیوه زیر حساب می کنیم : وزن ورق(کیلوگرم) = طول ورق(متر)*عرض ورق(متر)*ضخامت ورق(میلی متر)*چگالی ورق وزن ورق ۳میل ۱*۲ استیل = ۲*۱*۳*۸= ۴۸ کیلوگرم یعنی حدود وزن یک برگ ورق استیل۳ میل ۴۸ کیلوگرم می باشد که با وزن واقعی آن (وزن باسکول) تقریبا یکی است. از همین روش برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل ، محاسبه وزن نبشی ، محاسبه وزن ناودانی ، محاسبه وزن تیرآهن و میلگرد و …. استفاده کرد . برای راحتی کار جدول وزنی اقلام پر کاربرد آهن را برایتان آماده کرده ام :

جدول وزن ورق گالوانیزه

ردیفطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلی متر)چگالی گالوانیزهحدود وزن (کیلوگرم)
۱۲۱۰/۵۷/۸۶۸
۲۲۱۰/۷۷/۸۶۱۱
۳۲۱۱۷/۸۶۱۶
۴۲۱۱/۵۷/۸۶۲۴
۵۲۱۲۷/۸۶۳۲
۶۲/۵۱/۲۵۰/۵۷/۸۶۱۳
۷۲/۵۱/۲۵۱۷/۸۶۲۵
۸۲/۵۱/۲۵۱/۲۵۷/۸۶۳۱
۹۲/۵۱/۲۵۱/۵۷/۸۶۳۷
۱۰۶۱۰/۵۷/۸۶۲۴
۱۱۶۱/۲۵۰/۵۷/۸۶۳۰

جدول وزن ورق(نورد سرد)  روغنی

ردیفطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلی متر)چگالی ورق روغنیحدود وزن (کیلوگرم)
۱۲۱۰/۵۷/۸۶۸
۲۲۱۰/۶۷/۸۶۱۰
۳۲۱۰/۷۷/۸۶۱۱
۴۲۱۰/۸۷/۸۶۱۳
۵۲۱۰/۹۷/۸۶۱۴
۶۲۱۱۷/۸۶۱۶
۷۲۱۱/۲۵۷/۸۶۲۰
۸۲۱۱/۵۷/۸۶۲۴
۹۲/۵۱/۲۵۰/۵۷/۸۶۱۳
۱۰۲/۵۱/۲۵۱/۲۵۷/۸۶۳۱
۱۱۲/۵۱/۲۵۱/۵۷/۸۶۳۸

جدول وزن ورق استیل

ردیفطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلی متر)چگالی استیلحدود وزن (کیلوگرم)
۱۲۱۰/۴۷/۸۶۶/۲
۲۲۱۰/۵۷/۸۶۸
۳۲۱۰/۶۷/۸۶۱۰
۴۲۱۰/۷۷/۸۶۱۱
۵۲۱۰/۸۷/۸۶۱۳
۶۲۱۰/۹۷/۸۶۱۴
۷۲۱۱۷/۸۶۱۶
۸۲۱۱/۲۵۷/۸۶۲۰
۹۲۱۱/۵۷/۸۶۲۴
۱۰۲۱۲۷/۸۶۳۲
۱۱۲۱۳۷/۸۶۴۸

جدول وزن ورق آلومینیوم

ردیفطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلی متر)چگالی آلومینیومحدود وزن (کیلوگرم)
۱۲۱۰/۴۲/۷۲/۲
۲۲۱۰/۵۲/۷۲/۷
۳۲۱۰/۶۲/۷۳/۳
۴۲۱۰/۷۲/۷۳/۸
۵۲۱۰/۸۲/۷۴/۴
۶۲۱۰/۹۲/۷۴/۹
۷۲۱۱۲/۷۵/۴
۸۲۱۱/۲۵۲/۷۶/۸
۹۲۱۱/۵۲/۷۸/۱
۱۰۲۱۲۲/۷۱۱
۱۱۲۱۳۲/۷۱۶/۵

جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه

ردیفطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلی متر)چگالی ورق سیاهحدود وزن (کیلوگرم)
۱۲۱۲۷/۸۶۳۲
۲۲۱۲/۵۷/۸۶۴۰
۳۲/۵۱/۲۵۳۷/۸۶۷۵
۴۶۱/۵۴۷/۸۶۲۸۸
۵۶۱/۵۶۷/۸۶۴۳۲
۶۶۱/۵۸۷/۸۶۵۷۶
۷۶۱/۵۱۰۷/۸۶۷۲۰
۸۶۱/۵۱۲۷/۸۶۸۶۴
۹۶۱/۵۱۵۷/۸۶۱۰۸۰
۱۰۶۲۲۰۷/۸۶۱۹۲۰
۱۱۶۲۲۵۷/۸۶۲۴۰۰