محاسبه وزن رابیتس

با استفاده از جدول زیر می توانید وزن تقریبی انواع رابیتس سبک،نیمه سنگین،سنگین و فوق سنگین را بر اساس تعداد ستون های بر حسب گرم محاسبه نمایید.

نوع رابیتستعداد ستونوزن تقریبی (گرم)
سبک9650
نیمه سنگین9730
سنگین9780
فوق سنگین9900
سبک11830
نیمه سنگین11860
سبک13860
نیمه سنگین13930
سنگین131000
فوق سنگین131080