محاسبه وزن سیم خاردار

با استفاده از جدول زیر میتوانید وزن تقریبی انواع مختلف سیم خاردارهای خطی و حلقوی را بر حسب متراژ،نوع تیغ و قطر مفتول محاسبه نمایید.

ردیفنوع سیم خاردارطول(کیلوگرم/متر)وزن(کیلوگرم)ضخامت مفتول(میلیمتر)ضخامت خار(میلیمتر)
1سیم خاردار خطی سوزنی7.520 الی 252/52
2سیم خاردار خطی تبری 12162/5ورق 0/5
3سیم خاردار حلقوی سوزنی 60 87 2/82
4سیم خاردار حلقوی سوزنی109/5 تا 102/82
5سیم خاردار حلقوی تبری 6086 2/8ورق 0/5
6سیم خاردار حلقوی تبری88 2/8ورق 0/5
7سیم خاردار حلقوی تبری 90 109/5 تا 10 2/8ورق 0/5
8سیم خاردار حلقوی تبری 901010 2/8ورق 0/5